Livs.se

För 3 år sedan

Anmälningsplikt

I förbundets stadgar anges när en medlem har anmälningsplikt.

En medlem är skyldig att omedelbart göra anmälan till förbundet när

  • den skattepliktiga inkomsten kan beräknas vara förändrad under en period om minst 6 månader
  • vid ålderspensionering då medlemmen varaktigt upphör med förvärvsarbete
  • vid anställnings upphörande och
  • vid byte av anställning inom förbundsområdet

Om en medlem varit indragen i konflikt under en hel kalendermånad blir medlemmen avgiftsbefriad. I övriga fall kan förbundsstyrelsen besluta att medlem befrias från att betala avgift för en viss period. Om en medlem inte fullföljer sin anmälningsplikt enligt ovan kan den uteslutas.