Livs.se

För 3 år sedan

Överflyttning mellan förbund

Medlem, som får anställning inom annat av LO anslutet förbunds verksamhetsområde eller som enligt LO styrelsens beslut ska tillhöra annat förbund, är skyldig att överflytta sitt medlemskap.

Medlem av något annat LO förbund och som har ett giltigt övergångsbevis har rätt att utan särskild avgift överflytta sitt medlemskap till förbundet. Inträdesdagen i senast sammanhängande medlemskap ligger till grund för beräknandet av rättigheter som tillkommer medlemmen.

Överflyttning ska anmälas
Överflyttning ska snarast anmälas till förbundet. Medlem ska uppfylla samtliga stadgeenliga förpliktelser i samband med överflyttning.