Livs.se

För 3 år sedan

Uteslutning

Bristande betalning
Medlem som för viss månad inte inom två månader därefter betalat medlemsavgiften eller utan giltigt skäl under lika lång tid försummat sin anmälningsplikt kan uteslutas ur förbundet.

Om avgiften inte har betalats på grund av omständigheter som inte medlemmen kunnat råda över eller är av särskilt ömmande natur kan förbundsstyrelsen efter prövning medge att medlem kvarstår i förbundet.

Övriga uteslutningsgrunder
Uteslutning kan dessutom ske då medlem

  • genom medvetet oriktiga uppgifter vunnit medlemskap,
  • genom oredligt förfarande kommit i åtnjutande av understöd eller tillägnat sig förbundsmedel,
  • uppträtt som strejk- eller blockadbrytare,
  • på annat sätt än ovan medvetet brutit mot förbundets stadgar eller vägrat att rätta sig efter föreskrifter som har stöd i stadgarna eller kongressbeslut, eller
  • på annat sätt bedriver eller stöder verksamhet som är oförenligt med förbundets ändamål, eller
  • på annat sätt uppträder illojalt.

Uteslutning verkställs av förbundsstyrelsen.

Avstängning
Om det föreligger grund för uteslutning kan förbundsstyrelsen i särskilda fall för viss tid eller tills vidare istället för uteslutning besluta att medlemmen mist rätten att ha uppdrag inom eller för organisationen.

Förfarande vid uteslutning
Anmälan som kan leda till uteslutning ska skickas till förbundsstyrelsen. medlem som delges anmälan av förbundsstyrelsen kan dörefter inom två veckor komma in med en förklaring.

Medlemmen meddelas snarast skriftligt under senast kända adress beslutet med information om överklagningsmöjligheter.

Den som uteslutits ur förbundet har inte rätt att få ta del av förbundets tillgångar ellerrätt att inneha uppdrag för eller inom organisationen.