Behandling av dina personuppgifter GDPR

Vi på Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa värnar om våra medlemmars integritet och du är som medlem garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du ska ha full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, känna till dina rättigheter och kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap. För att kunna göra det behöver vi ibland hämta in uppgifter från andra. Till exempel om du har avslutat ett medlemskap hos en annan a-kassa kan vi behöva hämta uppgifter om ditt medlemskap från din gamla a-kassa. Och vi lämnar även ut vissa uppgifter till din nya a-kassa om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss.

För att hålla dina personuppgifter aktuella uppdateras adressuppgifterna med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Vi ska inte ha kvar dina personuppgifter längre än vi behöver och vi har regler för hur länge vi får spara dem.

Du har rätt att få veta hur vi hanterar dina personuppgifter och du kan höra av dig till oss om du vill få ut dem. Det finns flera rättigheter som du omfattas av och du kan läsa mer om det längre ner.

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vill du veta mera om hur dina personuppgifter hanteras? Det finns en mer detaljerad information under rubriken ” Information om behandling av dina personuppgifter”

Information om behandling av dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa
Upplandsgatan 3
Box 1156
111 81 Stockholm

Dataskyddsombud
Britt-Marie Blomqvist, 08-796 29 90

Syftet med behandlingen av dina uppgifter

Dina uppgifter används för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap. A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när a-kassan beslutar om inträde eller utträde innefattar också att säkerställa att du tillhör rätt a-kassa. A-kassorna kan även ha andra skyldigheter som gör att a-kassan t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering. Detta görs huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i a-kassans myndighetsutövning.

Vem lämnar a-kassan ut personuppgifter till?

Med stöd av sin myndighetsutövande verksamhet och med stöd av sina rättsliga skyldigheter lämnar a-kassan ut personuppgifter till följande mottagare.

 • Uppgift om ditt medlemskap och, om du ansöker om ersättning, ett antal uppgifter rörande hur villkoren för ersättning har sett ut hos a-kassan överförs till en ny a-kassa om du säger upp medlemskapet i din a-kassa för att bli medlem i en annan a-kassa eller ansluter dig till Alfa-kassan. Se 48 e § ALF och 25 § FALF.
 • Om du inte betalar din medlemsavgift kan a-kassan komma vända sig till Kronofogden för indrivning.
 • Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap Se 94 b § LAK.
 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och klagomål begära att a-kassan lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
 • Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar a-kassan uppgifter angående ärenden som överklagats.
 • Uppgifter till bank och bankgirot.

Utöver de uppgifter som a-kassan lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar a-kassan endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen.

Överföring av uppgifter till tredje land

A-kassan överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Från vilka aktörer kan a-kassan få uppgifter om dig?

 • När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar a-kassan in följande uppgifter med stöd av lag.
 • Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din gamla a-kassa i enlighet med 48e § ALF och 25a § FALF.
 • Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela a-kassan om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp hos a-kassan.
 • Om du ansöker om att söka arbete i en annan EU-stat fattar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) beslut i frågan, vilket överförs till a-kassan. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer a-kassan att få uppgift om din anmälan på arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.

För att hålla dina personuppgifter aktuella uppdateras adressuppgifterna med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Hur länge sparas uppgifterna?

A-kassan får enligt personuppgiftslagen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i a-kassans arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i a-kassans register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften RA-MS 2010:70.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av a-kassan både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. A-kassan har i normalfallet 30 dagar på sig att informerad dig om vilka personuppgifter som behandlas av a-kassan (ett så kallat registerutdrag) Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända sig till a-kassan och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgifts-behandlingen.

Rätt till radering (rätten att bli glömd)

Du har rätt att vända sig till a-kassa och be att uppgifterna som avser dig raderas.

Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns undantag från rätten till radering om behandlingen är ett led i myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar a- kassan dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning.

I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden bara får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om den enskilde invänder mot behandlingen i sådana fall får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Återkalla samtycke

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av att du gett ditt samtycke kan nu när som helst återkalla samtycket.

Att lämna in klagomål till Datainspektionen

Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och profilering.