Yrkesintroduktionsanställning

Livs har ett avtal med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen om yrkesintroduktionsanställning, som är en möjlighet att stärka företagens kompetensförsörjning, som också ger unga en smidig och effektiv start på yrkeslivet i livsmedelsindustrin. Här följer en översikt om hur det funkar.

Varför yrkesintroduktion?

Livsmedelsindustrin står inför en betydande generationsväxling, vilket ökar behovet av arbetskraft med rätt industriteknisk kompetens. Arbetet inom livsmedelsindustrin ställer dessutom allt högre krav på teoretisk utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Storleken på ungdomskullarna från gymnasiet blir mindre och mindre vilket gör att konkurrensen om arbetskraften ökar, och företagen har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.

Yrkesintroduktionsanställningar kan spela en viktig roll i att förse livsmedelsindustrin med rätt kompetens. Genom att förse den yrkesintroduktionsanställde med de kunskaper som behövs på ett specifikt företag bidrar anställningen till att trygga företagets långsiktiga kompetensbehov.

Vad innebär yrkesintroduktion?

Avtalet om yrkesintroduktion ingicks hösten 2014 mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. Avtalet gäller för medlemsföretag i Livsmedelsföretagen och ger en möjlighet att göra en yrkesintroduktionsanställning.

Det måste också finnas en överenskommelse mellan de lokala parterna om yrkesintroduktionsanställning.

För yrkesintroduktionsanställningen gäller följande:
Vem kan anställas?

Den som anställs måste vara under 25 år och ha genomgått Teknikcollege eller annan industriell utbildning i ett etablerat samarbete med livsmedelsföretag.

Vad gäller för handledning och utbildning?

Anställningen ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan beträffande arbetsuppgifter och lärande-/introduktionsinsatser.

Hur länge?

Anställningen är en visstidsanställning som får uppgå till högst 12 månader. Anställningen kan, efter lokal överenskommelse, förlängas med upp till ytterligare 12 månader.

Vilken lön?

Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75 % av lägsta lönen i aktuellt kollektivavtal. För övriga tillägg och ersättningar gäller kollektivavtalets regler fullt ut.

Ekonomiskt stöd

Arbetsgivare kan ansöka om ett ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar från Arbetsförmedlingen. Stödet innebär en kreditering av arbetsgivaravgiften. Dessutom utgår stöd för handledning. Aktuella belopp finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Ansökan måste göras innan anställningen påbörjas. Företaget måste begära ersättning månadsvis till Arbetsförmedlingen.

För att få ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen krävs:
  • Den anställde ska sakna relevant yrkeserfarenhet. Anställningen måste vara en anställning om minst 6 månader.
  • Andelen handledning och/eller utbildning måste uppgå till minst 15 %. (Notera att enligt det centrala kollektivavtalet om yrkesintroduktion kan andelen utbildning uppgå till 25 %)
Yrkesintroduktion ger en möjlighet att:
  • Få in ung arbetskraft och öka kompetensen
  • Öka företagets konkurrenskraft genom att skräddarsy den anställdes utbildning och kompetens
  • Erhålla ekonomiskt stöd för handledning och upplärande

Med en yrkesintroduktionsanställning kan företag i livsmedelsindustrin förse ung arbetskraft med den kompetens som behövs på företaget. Samtidigt ger anställningen ungdomarna en smidig och effektiv start i yrkeslivet. Att ge ungdomar relevanta yrkeserfarenheter och kunskaper ökar dessutom deras anställningsbarhet på andra arbetsplatser.

Broschyr Yrkesintroduktionsanstallning