Klubbar

Arbetsplatsklubben är grunden i vår demokratiska fackförening och är den lokala fackliga organisationen. En klubb kan bildas på alla arbetsplatser inom Livs avtalsområden förutsatt att det finns tillräckligt många medlemmar så att en styrelse kan väljas. Livs klubbar har därför allt mellan 3 och 600 medlemmar. Livs har cirka 200 klubbar som finns på arbetsplatser inom förbundets avtalsområden över hela landet.

Klubben utgörs självklart av alla medlemmar på arbetsplatsen. Alla medlemmar har också till uppgift att samverka för att alla livsmedelsarbetare på arbetsplatser ska vara medlemmar i Livs. Förbundsstyrelsen fastställer formellt vilka arbetsplatser som bildar arbetsplatsklubbar, men i praktiken så är det lokalombudsmännen och regionalt förtroendevalda som arbetar med att bilda klubbar. Klubben är också kontaktlänken mellan medlemmarna på arbetsplatsen och förbundet.

Klubbmötet

Alla medlemmar på arbetsplatsen har röst-, förslags- och närvarorätt på klubbmötet. Klubbmötet är klubbens högsta beslutande organ. Klubben ska genomföra minst fyra möten per år. Ett av dessa är årsmöte. Då väljs klubbordförande, andra styrelseledamöter och revisorer.

Klubbmötet ska också välja representanter för andra förtroendeuppdrag till exempel skyddsombud och kongressombud. Klubbmötet beslutar också om vilken verksamhet klubben ska genomföra genom att fastställa verksamhetsplanen. Klubbmötet kan välja att ta upp en rad olika frågor och är ett enormt viktigt forum för att lyfta behov och problem för att gemensamt försöka förbättra arbetssituationen.

Klubbstyrelsen

Klubbstyrelsen leder klubben verksamhet och klubbordföranden har uppgiften att samordna arbetet. Styrelsen består av tre, fem eller sju ledamöter. Varje klubb ska ha en verksamhetsplan och gemensamt verka för att planerad verksamhet genomförs. Viktigt är också att klubben alltid ska verka för goda förhållanden mellan de anställda på arbetsplatsen.

Mycket klubbarbete handlar om frågor om löner och arbetsförhållanden på arbetsplatsen, och ofta genom förhandlingar med arbetsgivaren. Styrelsen jobbar ofta i samråd med ansvarig lokalombudsman i regionen. Klubbstyrelsen ska också tillhandahålla förbundsstyrelsen uppgifter som är nödvändiga för att förbundets verksamhet ska fungera.