Skyddsombud

Skyddsombudens har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombud ska finnas på varje arbetsplats. Det är ett viktigt uppdrag. Alla har ett ansvar för arbetsmiljön.

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska skyddsombud utses. I den mån detta är möjligt bör skyddsombud utses även på mindre arbetsplatser. Finns det fler än ett skyddsombud ska en av dessa vara huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsarbetet. Har arbetsplatsen mer än 50 anställda ska en skyddskommitté bildas. På arbetsplatser där skyddskommitté saknas har det lokala skyddsombudet stöd i sitt arbete från regionala skyddsombud.

Skyddsombuden ska, tillsammans med arbetsgivaren, kontrollera arbetsmiljön i syfte att minimera riskerna. Ofta görs detta genom skyddsronder där speciella checklistor används som stöd. Skyddsombudet ska vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljöreglerna. Skyddsombudet ska också delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

I Sverige har skyddsombuden en unik position. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det är tillsammans med arbetstagarna och deras representanter som det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Arbetstagarens representant är skyddsombudet. Skyddsombudet har i arbetsmiljölagen befogenheter att till exempel företräda arbetstagarna i skyddsfrågor, ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, erhålla utbildning samt att delta vid planering av nya och ändrade lokaler, arbetsmetoder m.m.

Detta gör att ett skyddsombud med kunskap om arbetsplatsens verksamhet och en bra utbildning i arbetsmiljöarbete, har en mycket stark roll i det dagliga arbetet. Skyddsfrågorna måste alltid ha en central roll i det fackliga arbetet. Samordning med andra fackliga arbetsuppgifter är en nödvändighet för ett effektivt skyddsarbete. Skyddsombuden ska vara uppmärksam på de olycksfalls- och hälsorisker som finns i jobbet. De ska också bedriva ett aktivt arbete för att undanröja alla olycksfalls och hälsorisker som finns eller kan uppstå. Skyddsombudet har ett särskilt ansvar och är den direkta kontaktlänken mellan företaget och arbetskamraterna. Skyddsombuden har rätt att på betald arbetstid utföra jobbet som skyddsombud. Detta är reglerat i Arbetsmiljölagen samt i Förtroendemannalagen.

Skyddsronder

En av skyddsombudets uppgifter är att bestämma och planera skyddsrond tillsammans med företaget. Detta ska göras på alla arbetsplatser som företaget bedriver verksamhet på. För att kunna följa upp och mäta förändringen är det viktigt att skyddsronden protokollförs.

När skyddsronder genomförs så används checklistor:
– Kontrollera om arbetsgivaren börjat med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
– Informera de anställda om nyheter som rör arbetsmiljön.
– Fråga de anställda om eventuella problem eller förändringar.
– Se till att arbetsgivaren har arbetsmiljölagen och aktuella föreskrifter tillgängliga på företaget.
– Tipsa arbetsledningen om vart de kan vända sig och få hjälp med eventuella problem.
– Påtala för arbetsgivaren om varningsskyltar saknas.
– Påtala för arbetsgivaren att du har rätt att medverka vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsmetoder och förändrad arbetsorganisation.
– Försäkra dig om att arbetsgivaren bedriver och har beredskap för ett meningsfullt rehabiliteringsarbete.

Att ta uppdrag som skyddsombud

Är du intresserad av att jobba mer aktivt med arbetsmiljöfrågorna? Kanske finns det inget skyddsombud på din arbetsplats? Ta kontakt med din klubb eller region om du vill veta mer om rollen som skyddsombud eller om du kan tänka dig att vara skyddsombud. Skyddsombuden utses av Livs.

Ett skyddsombud har rätt till nödvändig ledighet för att fullfölja uppdraget och ska då kvar samma anställningsvillkor som om han eller hon jobbat. Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning. ”Bättre arbetsmiljö” är grundutbildning för alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Den kan sedan kompletteras med vidareutbildning på miljöområdet. För att klara ett uppdrag av denna omfattning är det också viktigt med en bra allmänfacklig utbildning. Det är nödvändigt med en facklig grundutbildning, som förbundets Kärnutbildning. Denna bör byggas på med en allmänfacklig vidareutbildning.

Livs folder gällande skyddsombud hittar du här.