Livs.se

2022-12-21 kl 13.55

Livs avtalskrav

Den 21 december överlämnade Livsmedelsarbetareförbundet sina krav i avtalsrörelsen 2023 till motparten Livsmedelsföretagen. Utgångspunkten för Livs är att senast 31 mars 2023 träffa nya avtal.

Här är en sammanfattning över Livs krav:

Löner 

Ett löneutrymme skapas på avtalsområdet genom att varje individ bidrar med 4,4 procent, dock lägst 1192 kronor per månad. För Livsmedelsarbetareförbundets samtliga avtalsområden motsvarar detta en löneökning om 738 öre i timmen.

Av löneutrymmet ska samtliga anställda erhålla 295 öre per timme genom en individgaranti senast den 31 maj 2023.  En lönepott om 443 öre skapas att fördela i lokala förhandlingar på arbetsplatsen. Områden med lågt löneläge och många kvinnor ska särskilt uppmärksammas vid den lokala fördelningen. 

Avtalens bestämmelser om lägstalöner/minimilöner ska höjas i syfte att säkerställa värdet av lägsta löner/minimilöner i relation till utgående lön. Lägsta löner/minimilöner ska höjas med minst 1 600 kr per månad.

Fasta ersättningar ska höjas med minst 4,4 procent.

I det fall de lokala parterna på arbetsplatsen inte kan enas om fördelning av lönepotten ska löneutrymmet utbetalas generellt till samtliga arbetstagare på avtalsområdet senast den 30 september 2023.

Samtliga lönehöjningar ska, oavsett om höjningen skett genom lokal fördelning eller genom generellt utlägg, gälla från och med den 1 april 2023.

Den lokala fackliga organisationen ska i god tid, minst 10 arbetsdagar, före lönerevisionen erhålla adekvata underlag såsom lönelistor för samtliga anställda på avtalsområdet i syfte att utifrån lönesättningsprinciperna analysera lönerna inför lönerevisionen.

Arbetstidsförkortning - deltidspension

En ytterligare avsättning ska göras till de system för arbetstidsförkortning-deltidspension som parterna tidigare träffat överenskommelse om. Storleken på avsättningen preciseras i de kommande förhandlingarna.

Arbetsmiljö

Hälsoundersökning                                                                                                              
Hälsoundersökning ska ske minst var tredje år och vid behov innefatta individuell åtgärdsplan. Med hälsoundersökning avses medicinsk undersökning med upprättande av hälsoprofil och konditionstest. Arbetstagare som har fyllt 50 år ska ha rätt till hälsoundersökning en gång per år. 

Friskvårdsbidrag                                                                                                                            
Arbetsgivaren ska mot uppvisande av kvitto utbetala ett årligt friskvårdsbidrag på arbetstagarens begäran. Skatteverkets regler kring friskvård ska tillämpas.  

Tidsbegränsad anställning

Punkt 2.3 ändras till:
För vikariat gäller vad som anges i 5§ LAS. För andra tidsbegränsade anställningar gäller följande i stället för vad som anges i 5 och 6§§ i LAS:

Arbetsgivaren får träffa avtal med en arbetstagare om att anställningen ska vara tidsbegränsad. En tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning om anställningstiden överstiger sammanlagt tolv månader under en femårsperiod.

Om en arbetstagare har haft tre eller flera tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad, ska även tiden mellan anställningarna räknas som anställningstid.

En arbetsgivare får dock inte anställa en arbetstagare för vikariat i syfte att kringgå arbetstagarens rätt enligt ovan.

Arbetstider

På varje arbetsplats ska arbetstidsscheman upprättas för längre perioder samt föregås av förhandling minst fyra veckor före genomförandet. Eventuella förändringar i arbetstidsscheman ska endast kunna ske då detta avser längre karaktär. 

Tillägg Punkt 3.1.3: Förskjuten tid ska ersättas i enlighet med respektive branschavtal dock lägst 30 kr per timme

Definitionen för ständigt nattarbete ändras till att vara under tid mellan 

23.00 – 07.00.
(Livsmedelsavtalet 3.1.1 anmärkning 1).

Anställningsavtal

Den lokala fackliga organisationen ska utan dröjsmål erhålla kopia på anställningsbevis avseende samtliga anställningar som ingås på företaget inom avtalsområdet.

Lön vid flyttning i arbetet

Villkoret att ha fyllt 50 år ska tas bort.

Övrigt 

Övriga ersättningar och tillägg i avtalen höjs i enlighet med tidigare praxis.

Utgångspunkten för avtalskraven är ett ettårigt avtal. 

Livsmedelsarbetareförbundet förbehåller sig rätten att komplettera avtalskraven vid senare tillfälle vad gäller branschspecifika avtalskrav i enlighet med tidigare praxis.