Hur lång rast har jag rätt till?

Med rast menas ett uppehåll i arbetet då du som arbetstagare inte behöver stanna kvar på arbetet. Raster ingår inte i arbetstiden och du får heller inte betalt för en rast.

Raster ska anordnas så att du inte utför arbete mer än fem timmar i sträck. Rasternas antal, längd och förläggning ska i övrigt vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Rastens längd preciseras inte i lagen utan bestäms i samband med de lokala förhandlingarna om arbetstiderna på din arbetsplats.

Uppehållets längd och förläggning ska anges på förhand i arbetstidsschema eller liknande, så noga som möjligt. Avvikelse från femtimmarsregeln kan ske genom centralt kollektivavtal.

Arbetsmiljöverket kan också – under förutsättning att kollektivavtalsvägen prövats – medge undantag från denna regel. När arbetets beskaffenhet eller andra förhållanden gör det ofrånkomligt får rast utbytas mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, dvs på eller i omedelbar närhet av arbetstagarens särskilda arbetsplats.

Detta kan ske endast i undantagssituationer. Utbyte av rast mot måltidsuppehåll kan även ske genom kollektivavtal. Måltidsuppehåll i stället för rast inräknas i arbetstiden.

Med paus menas ett uppehåll i arbetet då du ska stanna kvar på arbetet. Pauser ska räknas som arbetad tid. Arbetet ska anordnas så att du kan ta behövliga arbetspauser utöver raster. Längden på pausen och antalet pauser anges inte i lagen. I sådana arbeten där möjligheterna till naturliga pauser eller annan omväxling är begränsade eller obefintliga ska särskilt bestämda pauser tillämpas i den utsträckning arbetsförhållandena påkallar.