Livs.se

2011-05-09 kl 14.01

Förslag till nytt Industriavtal klart

Ett förslag till nytt Industriavtal är nu färdigt. Det ska från halvårsskiftet 2011 ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige.

Det nya Industriavtalet ska förstärka och bredda parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det ska också förstärka industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

– Det känns skönt att förhandlingarna nu äntligen kunnat slutföras i samförstånd och jag tror att det nya industriavtalet kommer att leda till mer konstruktiva förhandlingar framöver, säger Gerald Lindberg Livs andre ordförande, som varit med i förhandlingsprocessen.

Det nya Industriavtalet utgår från att parterna även fortsättningsvis träffar avtal om löner och anställningsvillkor på förbundsnivå. Hur förhandlingsprocessen ska gå till regleras i ett nytt förhandlingsavtal. Där tydliggör parterna den gemensamma uppfattningen att det kostnadsmärke som etablerats inom industrin ska vara en norm även för övriga parter på arbetsmarknaden. Parterna förbinder sig också att verka för att så blir fallet.

En annan nyhet är att det uttryckligen framgår av avtalet att det syftar till att åstadkomma en tidsmässig samordning av löneförhandlingarna. Detta ska ske genom att flera av industrins förbundsavtal träffas tidsmässigt nära varandra.

Det nya förhandlingsavtalet innehåller även fler och tydligare regler för att förhandlingarna ska komma igång tidigt och bedrivas på ett konstruktivt sätt. Även de processer som syftar till att parterna ska kunna träffa förbundsavtal i god ordning utan stridsåtgärder har blivit tydligare. Nytt är också att de opartiska ordförandena (OpO) får som uttalad uppgift att bidra till en ökad samordning av förhandlingarna. Ordföranden för gruppen av opartiska ordförande får en starkare roll.

Förslaget till nytt Industriavtal översänds nu till parterna för ställningstagande och är tänkt att börja gälla från den 1 juli 2011.

Läs hela avtalet här >>