Livs.se

2011-01-31 kl 13.51

Parterna inom industrin diskuterar nytt Industriavtal

Industriavtalet skrevs 1997 och är ett samarbetsavtal mellan fack och arbetsgivare inom industrin. Industriavtalet har sedan dess varit en garant för en stabil lönebildning och resulterat i reallöneökningar. Efter förra årets avhopp från Teknikarbetsgivarna och Teko diskuteras nu ett nytt, reviderat Industriavtal.

Förhandlingarna mellan industrins parter om ett nytt Industriavtal kommer att ha hög prioritet med inriktning att ett nytt avtal är i kraft innan avtalsförhandlingarna drar igång på allvar. Bakgrunden är att det är Industriavtalet som reglerar förhandlingsordningen i avtalsrörelsen. Sedan Teknikföretagen och Teko (Sveriges textil- och modeföretag) valde att lämna samarbetsavtalet efter senaste avtalsrörelsen, råder tveksamhet om spelreglerna för avtalsförhandlingarna.

Samtidigt står de andra arbetsgivarorganisationerna och Facken inom industrin (FI) kvar bakom Industriavtalet i sin nuvarande form. Teknikarbetsgivarna och Teko som tidigare lämnat Industriavtalet säger sig nu vara beredda att diskutera ett nytt reviderat avtal.

Att parterna nu har enats om vikten av att Industriavtalet måste leva vidare, möjligen med vissa förändringar, är betydelsefullt också för att industrin ska kunna vara fortsatt lönenormerande. Det är den konkurrensutsatta industrin som ska sätta riktlinjerna för löneökningarna. Detta är något alla parter på svensk arbetsmarknad sedan länge är överens om.

Parterna inom industrisektorn har sedan tidigare kommit överens om en tidsmässig samordning av avtalsförhandlingarna 2011/12. Förhandlingarna inleds den 1 september 2011 och ska vara klara med nya avtal före den sista november 2011.

Följande organisationer har undertecknat Industriavtalet:
Fackliga sidan: GS, IF Metall, Livs, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Arbetsgivarsidan: Byggnadsämnesförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Industri- och Kemigruppen, Livsmedelsföretagen, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Svemek, Trä- och möbelindustriförbundet