Livs.se

2016-01-18 kl 13.28

Med anledning av medierapporteringen om Kommunal

Den medierapportering om Kommunal som pågått den senaste veckan har delvis beskrivit fackföreningen som fylld av fackpampar som skor sig på medlemmarnas pengar. Det är en väldigt felaktig bild och den väcker givetvis frågor hos medlemmar och allmänhet. Livs redovisar här frågor och svar med anledning av medierapporteringen.

Äger eller driver Livs någon kursgård eller restaurang?
Nej.

Förekommer alkohol på Livs kurser och konferenser?
Livs har ett representationsreglemente som fastställs av förbundsmötet. Reglementet anger att alkohol kan förekomma vid exempelvis personalkonferens, kongress, avtackning eller i samband med besök av internationella gäster, men då med måttfullhet och ska då ske i samband med måltid. En praxis är två öl eller två glas vin.

Alkohol som betalas av Livs i samband med kurser tillåts inte.

Äger Livs fastigheter?
Livs äger fyra fastigheter varav en är en bostadsfastighet med 20 lägenheter. Bostadsfastigheten kom i Livs ägo vid sammanslagningen med Tobaksarbetareförbundet.

Livs följer LOs bostadspolicy. Lägenheterna kan tilldelas i rekryteringssyfte som övernattningslägenhet alternativ som korttidskontrakt. Redan anställd kan av familjeskäl tilldelas lägenhet.

Förbundsordföranden Hans-Olof Nilsson och andre ordförande Gerald Lindberg har övernattningslägenheter (54 respektive 60 kvadratmeter) i bostadsfastigheten i Stockholm.
Hyra och övriga omkostnader för lägenheterna betalas av var och en. Det är samma hyressättning som för övriga hyresgäster och följer hyror som fastställs i förhandling med Hyresgästföreningen.

Livs är genom Anna Johanssons Visborgs två stiftelsers stadgar förpliktade att ha huvudmannaskap. Information om denna verksamhet finns på hemsidorna:
http://ajvs.se/
http://www.visborgsminne.semedierapporteringen 

Hur bestäms ledningens löner?
Förbundsordförande, andre ordförande och tredje ordförande löner har tidigare enligt förbundets stadgar varit kopplade till LO-ledningens löner. När principerna för LO-ledningens lönesättning ändrades beslöt Livs senaste kongress att förbundsstyrelsen beslutar om lönesättningsprinciper.
Lönesättningsprinciperna innebär att ledningens lön följer den procentuella ökning som gäller för ombudsmännen. Ombudsmännens löneökning regleras i förhandlingar mellan AFO (Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation) och AFF (Arbetarrörelsens funktionärsförbund).

Arvoden
Förbundsstyrelsen erhåller enligt kongressbeslut ett årligt arvode med 22 % av prisbasbeloppet.

Övriga arvoderade uppdrag
Förbundsordförande Hans-Olof Nilsson
Mötesarvode Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassas styrelse

Andre ordförande Gerald Lindberg
Mötesarvode TSL styrelse
Fast arvode samt mötesarvode Folksam Liv stämma

Tredje ordförande Eva Guovelin
Mötesarvode Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassas styrelse
Fast arvode AFA försäkring Sjuk styrelse
Mötesarvode Folksam Liv stämma, suppleant

Vad har ledningen för avgångs- och pensionsvillkor?
Förbundsledningen (förbundsordförande, andre ordförande och tredje ordförande) är valda av kongressen. Nuvarande förbundsledning har innan de valts till förbundsledning innehaft tjänster som centrala ombudsmän. I det fall någon i förbundsledningen avgår före pensionering, återgår denne till sin anställning som central ombudsman. Livs har inga överenskommelser om så kallade ”fallskärmar”. Pensionsåldern är 63 år.

Vad gäller vid utlandsresor?
Internationellt arbete och kontakter med fackföreningar i andra länder är en del av det fackliga uppdraget. I en tid där allt fler medlemmar är anställda av transnationella företag och en globaliserad ekonomi är detta tydligare än någonsin. Vårt uppdrag är att stå upp för anständiga arbetsvillkor över hela världen och för att värna våra medlemmars intressen här i Sverige. Livs är därför aktiv medlem i flera samarbetsorganisationer på olika nivåer. Vi som fackföreningar samarbetar i kampen för bättre arbetsvillkor, mänskliga rättigheter i arbetslivet och mot lönedumpning.

På global nivå är Livs medlem i IUL (Internationella Unionen för Livsmedels-, Njutningsmedels- och Lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen). Förbundsordförande Hans-Olof Nilsson är ordförande i IUL. Europasamarbetet sker i EFFAT. Livs är representerat i EFFATs styrelse genom Eva Guovelin. Vi har även ett samarbete i Nordiska Unionen för livsmedelsarbetare. Förbundsledningen ingår i styrelsen för Nordiska Unionen. Utöver sammankomster och kontakter inom ovanstående organisationer kan förbundsrepresentanter delta på kongresser och möten arrangerade av fackföreningar för livsmedelsarbetare i andra länder, branschmöten med fackföreningar och arbetsgivare, och planerings- och uppföljningsresor för biståndsprojekt.

Förbundet har ett resereglemente som är fastställt av förbundsmötet och förbundet har dessutom en uppförandekod för internationellt arbete. Ekonomiklass är standard vid flygresor, men biljetterna kan behöva vara ombokningsbara beroende på uppdragens tidsramar och art. ”Medföljande” (make/maka som följer med på tjänsteresan) är inte förekommande.