Livs.se

2008-07-10 kl 09.56

Förslaget till ny organisation

Livs förbundsstyrelse är enig i förslaget till ny organisation som bygger på en beslutsorganisation och en verkställande organisation. Beslutsorganisationen utgör två nivåer, lokal och central. Därutöver inrättas ett regionalt nomineringsmöte, som lämnar namnförslag till val på förbundsmöte och kongress.

Klubbarnas medlemsmöten kommer att välja ombud till kongressen. Medlemmar som inte finns på en klubb kommer också att välja sina ombud till kongressen genom ett omröstningsförfarande. De ombuden kommer också att fungera som regionala arbetsplatsombud och delta i den verkställande organisationen. Ett förbundsmöte inrättas som bland annat väljer regionala förtroendevalda, regionala skyddsombud och regionala försäkringsrådgivare. Förbundsmötet får samma roll som nuvarande representantskap.

Fem verkställande regioner inrättas. Dessa fem är

  • Region Norr (Botnia),
  • Region Mitt (Bergslagen, avd 10),
  • Region Öst (avd 4, 9 och 51),
  • Region Väst (avd 1, 11 och 17) samt
  • Region Syd (Syd, Sydöst och avd 2).

Varje region kommer att ha ett ombudsmannalag som består av de lokalombudsmän som jobbar i regionen.

Varje region har ledamöter i det nyinrättade förbundsmötet. De ledamöterna utgör tillsammans med ombudsmännen ett regionalt verkställande utskott med uppgift att samordna den regionala verksamheten. Det verkställande utskottet fördelar ansvar inom sig. Det kan handla om ansvar för arbetsmiljö, studier, kontakter med närstående organisationer etc.

Avdelningarna i dess nuvarande form upphör.

Verksamhetsträffar i regionerna kommer att genomföras regelbundet. Där ska de regionala och lokala behoven diskuteras. Utgångspunkten är de mål som kongressen lagt fast och fokus i diskussionerna ska vara vad som krävs för att lyckas med de gemensamma uppgifterna. Förbundsstyrelsen kommer att kalla till minst två verksamhetsträffar per region och år. De som kommer att kallas till dessa träffar är en representant från arbetsplatsklubbarna i regionen, lokalombudsmännen i regionen, förbundsmötesledamöterna från regionen samt de regionala arbetsplatsombuden.

Kongressen kommer även i framtiden att vara förbundets högsta beslutande organ. Det är på kongressen, som sammanträder var fjärde år, som målen och den långsiktiga strategin för verksamheten ska läggas fast. Kongressen väljer styrelse och ledning. Alla medlemmar ska vara med och välja ombud till kongressen. Kongressen ska i den framtida organisationen bli mer av medlemmarnas forum än vad som varit fallet hittills.
Förbundsstyrelsen kommer att fortsätta att vara förbundets högsta beslutande organ under kongressperioden. Styrelsen kommer också fortsättningsvis att bestå av elva ledamöter, åtta från produktionen och tre kongressvalda funktionärer.

Det var kongressen 2005 som beslutade att tillsätta en utredning med uppgift att se över förbundets organisation. Det har nu skett och det är stora förändringar som Livs kongress har att ta ställning till nästa år. Målsättningen med detta är att medlemsnyttan ska öka och oavsett var i landet medlemmen bor ska den garanteras en bra medlemsservice och en stark facklig närvaro.

Utredningen har genomförts i processform med många inblandade. Det började med en bred diskussionsrunda förra året där alla medlemmar hade möjlighet att tycka till. Utifrån diskussionerna utformade förbundsstyrelsen en idéskiss till ny organisation. Den har nu varit ute på remiss i avdelningarna. Förbundsstyrelsen har utifrån den process som varit utformat det slutgiltiga förslaget.

Motioner till kongressen 2009
Kongressen äger rum i Umeå Folkets Hus under perioden 30 maj – 3 juni 2009 och till den kan varje enskild medlem, liksom avdelning eller klubb skriva motioner. Motioner från medlemmar och klubbar ska skickas till avdelningsstyrelsen för behandling i avdelningens representantskap.

Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 30 oktober 2008.

Kongressrapporten kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.