Livs.se

2014-09-17 kl 13.37

Livs säger inte upp det tredje avtalsåret!

Det treåriga avtal som träffades inom industrin i början av april 2013 är nu framme vid halvtid. Enligt avtalet finns en möjlighet att säga upp det tredje och sista året i uppgörelsen. Det tredje avtalsåret löper från den 1 april 2015 till den 31 mars 2016. En sådan uppsägning måste i så fall ske senast den 30 september 2014.

Mot denna bakgrund konstaterar Livsmedelsarbetareförbundet följande:

– De löneavtal som träffades i avtalsrörelsen 2013 var något lägre än vad löneavtalen i genomsnitt varit under Industriavtalsperioden. Det berodde på att tillväxten och produktivitetsutvecklingen efter finanskrisen varit lägre än under tioårsperioden som föregick finanskrisen och detta förhållande förväntades råda även under den kommande treårsperioden. Avtalen bedömdes ändå ge reala löneökningar.

– Den ekonomiska utveckling fram till idag stämmer i stora drag med de antaganden som gjordes då avtalet träffades. Vad gäller återstående delen av treårsperioden gör de flesta prognosmakare bedömningen att den ekonomiska återhämtningen fortsätter på Sveriges viktigaste exportmarknader, om än i långsam takt. De stämmer med de bedömningar som gjordes i samband med avtalsrörelsen 2013.

– Det finns således inget i den ekonomiska utvecklingen som varit efter att avtalet träffats eller i prognoserna för den återstående delen av avtalsperioden eller i andra förutsättningar som låg till grund för avtalet som på ett väsentligt sätt ändrar på grunderna för avtalet.

Mot den bakgrunden har Livsmedelsarbetareförbundet den 17 september 2014 beslutat att inte säga upp det tredje avtalsåret.