Livs.se

2017-05-07 kl 14.21

Våra jobb är vår framtid – Uttalande från kongressen

Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och drygt 50 000 personer jobbar i livsmedelsindustrins olika branscher. Den svenska livsmedelsindustrin är en viktig exportindustri och verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad.

Våra jobb som livsmedelsarbetare påverkas i allra högsta grad av livsmedelsindustrins roll och förutsättningar både i Sverige och internationellt.

Livsmedelsindustrin är en framtidsbransch med en stor tillväxtpotential. Den nya livsmedelsstrategin som initierats av regeringen är en viktig satsning och har det övergripande målet att främja en konkurrenskraftig livsmedelsbransch och att den totala livsmedelsproduktionen ökar.

Det nationella rådet för livsmedelsstrategin som tillsatts av ansvarig minister består av representanter för arbetsgivarorganisationer, jordbrukssektorn, konsumentföreningar, branschorganisationer, djurskydds- och miljöorganisationer. Fackliga organisationer har helt utestängts från detta råd, inga representanter från någon arbetstagarorganisation ingår i rådet. Det ger signal om att arbetarnas perspektiv och villkor saknar betydelse för regeringen. Livsmedelsarbetareförbundets kongress anser att detta är helt oacceptabelt! Vi kräver att ansvarig minister gör om och gör rätt!

Industrin är i ständig förändring. Teknisk utveckling skapar nya möjligheter som kan ge ökad konkurrenskraft och ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Det förutsätter att livsmedelsindustrin har insikt och förmåga att dra nytta av dessa möjligheter. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling av livsmedelsarbetarnas kunskap, arbete och yrke.

Prispressen från dagligvaruhandeln hotar lönsamheten för stora delar av livsmedelsindustrin. En förklaring till detta är dagligvaruhandelns starka ställning och handelns egna märkesvaror.

Våra jobb ska ge oss rättvisa löner och utvecklingsmöjligheter. Kollektivavtalen är grundpelaren för att reglera löner och villkor. Det finns stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Det kan vi inte acceptera. Vi måste ha rättvisa lönesystem som verktyg för jämställda löner och för att motverka värdediskrimineringen av kvinnors arbete.

Våra jobb är inte alltid säkra. Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många drabbas av arbetsskador. Arbetsolyckor är tyvärr alltför ofta förekommande. En absolut nollvision mot allvarliga arbetsolyckor måste gälla.

Det är viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om livsmedelsindustrins förutsättningar och produktionsförhållanden tillsammans med frågor om matkvalitet, ursprungsmärkning och handelns monopolliknande situation.

Det är vi livsmedelsarbetare som är garanten för bra mat. Vi står för ett stort yrkeskunnande och vi är stolta över det vi producerar. Utvecklingsmöjligheter för oss livsmedelsarbetare, utbildningssatsningar och god arbetsmiljö måste ses som viktiga investeringar för framtidens livsmedelsbransch.

Våra jobb är vår framtid. Livsmedelsindustrin är en framtidsindustri. I en hållbar och konkurrenskraftig svensk livsmedelsbransch ska maten vara schysst från jord till bord. Våra jobb ska vara trygga och säkra. Våra jobb ska vara fler och bättre.

Uttalande från Livsmedelsarbetareförbundets kongress 2017-05-07

Framtidsdokument – våra jobb – vår framtid