Livs.se

2012-10-24 kl 16.27

Livs skriver till regeringen om svenska snusets framtid i Europa efter att ansvarig kommissionär avgått

Vi har tidigare strävat efter förtydligande från regeringen hur den politiska processen har bedrivits gentemot kommissionen och övriga medlemsländer och vilka utsikter regeringen ser för möjligheterna att i framtiden genom en normalisering av handeln med EU trygga och stärka den svenska sysselsättningen inom en växande snusnäring. Skriver Livs i ett brev till regeringen.

Folkhälsokommissionärens avgång för en vecka sedan reser omedelbara frågor kring den fortsatta processen för Sveriges möjligheter att avskaffa exportförbudet.

Vi kan bara utgå från att Sveriges regering snarast insamlar information om kommissionens ambitioner att återuppta direktivsöversynen med avsikten att utgå från att kommissionen gör en förnyad värdering av sakargumenten rörande diskrimineringen av det svenska snuset, den kända vetenskapen om svenskt snus samt låter en förnyad genomgripande genomlysning av allt relevant underlag.

Det är en nödvändighet att Sverige väcker de relevanta frågorna om processens transparens och rättsäkerhet givet uppgifterna från kommissionens anti-korruptionsbyrå om att ett svenskt företag utsatts för erbjudande om att manipulera den politiska processens utkomst.

Att bara utgå från att den högst ansvarig för direktivet inte haft någon möjlighet att påverka utkomsten av värderingen av svenskt snus vore ytterst oansvarigt. Kommissionens integritet är skadad, och det finns all anledning att snabbt efterlysa en öppen redovisning av vilket underlag som kommissionen avser bygga sin fortsatta snuspolitik på.

Sveriges regering bör vara öppen mot kommissionen om att den kritiska frågan om hur snusförbudet vidare kommer att behandlas i direktivsprocessen först löses innan lagstiftningsarbetet kan fortskrida enligt plan.

Kommissionen kan inte förvänta sig att Sverige ska acceptera att ingen otillbörlig påverkan på överväganden om exportförbudet givet de allvarliga konstaterande om ansvarig kommissionärs aktiva inblandning som anti-korruptionsbyrån har fastslagit.

EU:s ensidiga förbud mot utförsel av svensktillverkat snus medan unionens regelverk tillåter frihandel med alla övriga tobaksprodukter kan inte beskrivas som något annat än diskriminerande.

Vi ser fram emot att snarast få information från regeringen om hur den kommer att agera i ljuset av den senaste tidens händelseutveckling i syfte att säkerställa att EU-kommissionens hantering av snus-frågan inte missgynnas av det faktum att ansvarig kommissionär avgått efter att ha utretts av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Vi önskar även information om vad regeringen känt till om de anklagelser som ledde fram till att kommissionär Dalli tvingades avgå.

Självklart utgår vi från att även regeringen är angelägen om att agera öppet och transparent i denna fråga och att vi snabbt får svar på våra frågor så att vi i vår tur kan hålla våra medlemmar informerade om hur regeringen kommer att agera för att inte svenskt snus ska diskrimineras i den fortsatta behandlingen av tobaksdirektivet.