Livs.se

2016-01-12 kl 16.36

Konflikt för schysta villkor – Baka Stenugnsbageri vägrar teckna kollektivavtal

Livsmedelsarbetareförbundet inledde tisdagen den 12 januari en blockad mot Baka Stenugnsbageri i Göteborg. Orsaken är att företaget vägrar teckna kollektivavtal.

— Kollektivavtalet är den grund som svensk arbetsmarknad bygger på och är den enda garantin för att det ska råda schysta villkor för anställda inom bagerier. Därför kräver vi att Baka Stenugnsbageri tecknar avtal som utöver lönenivåer reglerar bland annat ob-tillägg, försäkringar och arbetstider, säger Christina Pedersen som är ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet.

— Det är inte rimligt att ett bageri ska försöka konkurrera ut andra bagerier i Göteborg genom att erbjuda sämre löner och villkor för personalen. Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag, avslutar Pedersen.

Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid fört diskussioner med Baka Stenugnsbageri och krävt att kollektivavtal ska tecknas. Företaget har vägrat. Livsmedelsarbetareförbundet varslade därför i december om blockad. Medlingsinstitutet kopplades in, men arbetsgivaren har fortsatt vägrat teckna avtal. Blockaden verkställs därmed enligt inlämnat varsel.

Blockaden är en grundlagsskyddad rättighet. Åtgärderna gäller tillsvidare till dess Livsmedelsarbetareförbundet och företaget träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Kollektivavtal tecknas mellan fackliga organisationer och arbetsgivare (företag). Ett kollektivavtal innebär bl.a. en överenskommelse om att ha ett försäkringsskydd för sina anställda, att inte betala lägre löner än vad som anges i kollektivavtalet, att betala en fastställd ob-ersättning för arbete på obekväm arbetstid och övertidsersättning.

Det arbetsgivare får är fredsplikt och grundförutsättningar som gäller alla i branschen. Detta kallas för den svenska modellen. Parterna kommer överens om lägstanivåerna som ska gälla för alla anställda inom avtalsområdet. År 2012 omfattades 96 % av anställda inom arbetaryrken i Sverige av kollektivavtal. Kollektivavtalet är det viktigaste skyddet för arbetstagares rättigheter och anställningsförmåner.

Den enskilde är i en beroendeställning gentemot arbetsgivaren och ska inte behöva hävda sina rättigheter ensam.