Livs.se

2018-09-20 kl 11.56

Livs säger inte upp det tredje avtalsåret

I det treåriga avtal som tecknades 2017 finns en möjlighet för parterna att säga upp det sista året om det sker före den 30 september i år. Livs förbundsmöte fattade enhälligt beslut om att inte säga upp det sista avtalsåret.

– Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och det som går att förutse för den resterande delen av avtalsperioden ser vi inga skäl att säga upp det tredje avtalsåret, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin.

– Den bedömning av svensk ekonomi, industrins konkurrenskraft, inflation och sysselsättning som vi gjorde när avtalet tecknades har inte förändrats så att det skulle föranleda en uppsägning, säger Eva Guovelin.

– Vi bedömer att avtalet fortsatt kommer att ge reallöneökningar och att löneökningstakten är förenlig med inflationsmålet, en god sysselsättningsutveckling och samtidigt uppfyller kravet på internationell konkurrenskraft, avslutar Eva Guovelin.